Obálka budovy alebo viete za čo naozaj platíte?


Som podnikateľkou v prenajatých priestoroch. Aj mne bola doručená obálka , v ktorej bolo vyúčtovanie zálohových platieb a skutočnej spotreby . Prekvapuje ma nejednotnosť v týchto údajoch.

 Malo by byť jednoznačne zákonom určené, čo má vyúčtovanie obsahovať a aj presný súpis príloh, ktoré majú byť súčasťou fakturácie- https://www.simac.sk/obalka-budovy-alebo-viete-za-co-naozaj-platite/

Moje vyúčtovanie obsahovalo údaje :

email


  • Spotreby vody vychádzajúce z prepočtu na počet osôb v mojom priestore. Tak to bolo dohodnuté v Nájomnej zmluve . Nemáme samostatné meranie vody, ale nakoľko sú v prenajímaných priestoroch iba kancelárie- tento spôsob je prirodzene postačujúcim. Ak by v priestoroch bola ale výrobná prevádzka, kaderníctvo, reštaurácia- vtedy by prirodzene tento jednoduchý prepočet vody na počet osôb v priestore fungovať nemohol. Ak teda idete do nových priestorov, alebo uzatvárate novú Nájomnú zmluvu, potom toto majte na pamäti.

  • Spotreba tepla je tiež v mojom prípade prepočítaná na metre štvorcové prenajatej plochy. Prirodzene každý má právo vidieť vstupné faktúry za dodávky plynu a kalkuláciu ceny za teplo. Tých faktúr je viac a tak chápem, že netvoria prílohu faktúry vyúčtovania- no musia byť k nahliadnutiu!

  • Spotreba elektrickej energie je najviac diskutovanou položkou. Prirodzene že najčistejším a najlepším riešením by bolo samostatné meranie. To zaiste uznáte , že v objekte so 40 kanceláriami je nereálnou vecou. Ako teda platiť a pritom nemať pocit, že platím za niekoho. Opäť je to vecou zmluvného dojednania, Prenajímateľ prenajíma priestory na začiatku s vykalkulovanou cenou pre bežnú prevádzku kancelárie, ktorú sme pri podpise zmluvy akceptovali. Čo ak ale príde nedoplatok ?

kancelář

Je veľmi nešťastné, ak sa to rieši až na konci roka. Zodpovedný prenajímateľ si predsa každý mesiac urobí kalkuláciu vstupných nákladov, urobí odpočty elektromerov, vodomerov, plynomerov a zistí či zálohy postačujú, Ak nie- je niekde problém : Má ho riešiť hneď. Buď:


  • Stúpla cena energií a to musí nájomníkom oznámiť

  • Stúpla iba spotreba a vtedy treba hľadať príčinu nárastu- možná porucha alebo nový nájomník s inou spotrebou ako je obvyklé


Pri tomto postupe nikoho neprekvapí vyúčtovanie a nenaruší to dobré vzťahy na pracovisku a v budove vôbec.

Ohodnoťte příspěvek