Daňové poradenstvo nie je ani zďaleka len otázkou daní

Poskytovanie daňového poradenstvo je profesia, ktorá je v pomerne širokej miere regulovaná legislatívou. Táto skutočnosť teda sama o sebe hovorí o tom, že predtým ako by chcel subjekt poskytovať danove poradenstvo, je nutné splniť pomerne širokú škálu rôznych požiadaviek. Poskytovanie daňového poradenstva je komplexnou činnosťou a osoba pohybujúca sa v tejto oblasti by mala mať zvládnuté aj iné oblasti, ktoré ďaleko presahujú hranice daňovej problematiky. Klient totižto od daňového poradcu očakáva aj podanie relevantných informácií z oblasti dedičského konania, otázky miezd, vedenia účtovníctva, legislatívy a mnohých iných.
účetní kancelář

Daňové poradenstvo a potreba poistenia pre subjekty pohybujúce sa v tejto oblasti

Poskytovanie daňového poradenstvo predstavuje službu ako celý rad iných, najmä čo sa týka prípadného rizika plynúceho pre poskytovateľa. Aj daňový poradca je totižto vystavený riziku, že klient sa bude neskôr domáhať náhrady škody, ktorá bola spôsobená v procese poskytovania poradenstva. Legislatíva túto skutočnosť zohľadňuje a poradcovi priam ukladá za nevyhnutné uzavrieť si príslušné povinné zmluvné poistenie. Jeho podstatou je predovšetkým fakt, že poradca musí byť poistený voči profesijnej zodpovednosti za škody. Pokiaľ teda do úvahy vezmeme skutočnosť, že prípadné pochybenie môže spôsobiť ujmu skutočne veľkých rozmerov, potom je mať uzatvorené takéto poistenie viac než potrebné. podání ruky

Dôležité však nie je len uzatvorenie poistnej zmluvy, ale taktiež jej správne nastavenie. Základný variant poistnej zmluvy pre daňové poradenstvo poskytuje len všeobecné krytie. Nakoľko sa špecifikácia jednotlivých daňových poradcov na konkrétnu oblasť môže líšiť, v závislosti od toho je tiež potrebné dopoistiť príslušné krytia. Činnosť daňového poradcu a prípadné pochybenia pri jej vykonávaní sú pokryté a rovnako sú poistené i rôzne špecifické situácie v závislosti od príslušnej špecializácie poradcu. Takéto poistenie sa vo všeobecnosti uzatvára na 2 kategórie krytia. Reč je o finančných škodách, ktoré boli spôsobené klientom. Dôsledkov takéhoto stavu je niekoľko, no vo väčšine prípadov sa jedná o porušenie predpisov a príslušných noriem v oblasti legislatívy. Druhou kategóriou prípadného krytia je úhrada nákladov spojených s právnym zastupovaním. Spomeňme tiež niektoré z najväčších rizík v oblasti daňového poradenstva a tu radíme napr. škody spojené s daňovým priznaním, škody spôsobené blízkym subjektom, škody na veciach užívaných pri činnosti poradcu či ujmu na zdraví, živote a majetku tretích osôb.

Podrobné informácie si môžete prečítať na webovej stránke https://www.easystart.sk/.