Pracovné právo – vyznáte sa v ňom aj vy?

Práca šľachtí. Niekoho viac, niekoho menej a niekto má pocit, že ho práca skôr mení k horšiemu. Aspoň z toho dôvodu, že v nej musíme tráviť väčšinu z nášho drahocenného času. Aj preto by sme mali mať vytvorené také pracovné podmienky, aby nám tieto naše „galeje“ boli čo najväčšou možnou mierou spríjemnené. Zamestnávatelia a samozrejme aj zamestnanci sú hlavnými činiteľmi, ktorých vzťahy, činnosť zastrešuje pracovné právo. Podpísaním pracovnej zmluvy vzniká medzi zamestnancom a zamestnávateľom pracovnoprávny vzťah, ktorý sa musí riadiť právami a povinnosťami oboch strán. Zákonník práce je hlavným zdrojom nariadení, z ktorých pracovné právo čerpá. Nájdeme tu teda zákony, ktoré definujú druhy pracovných pomerov, práva a povinnosti zamestnancov, zamestnávateľov, hovoria o podmienkach vzniku a zániku pracovnej zmluvy, o tom, ako majú vyzerať vyhovujúce pracovné podmienky a v neposlednom rade sa dotýkajú aj oblasti miezd a pravidiel odmeňovania.

Praca

Je veľmi dôležité, aby bol zamestnanec riadne a do detailov oboznámený s pracovnými a zmluvnými podmienkami. Zamestnanec si musí byť vedomý toho, čo v podstate podpisuje. Predíde sa tak mnohým problémom. Ak zamestnanec dospeje do štádia, kedy nastáva ukončenie pracovnej zmluvy, znova musí všetko prebehnúť v súčinnosti s pracovným právom a Zákonníkom.

Praca2

Zamestnanec by nemal byť ani v tomto prípade nedôvodne poškodený. Nanešťastie sa to častokrát stáva aj dnes. Sledovanie legislatívy a dodržiavanie súladu so zákonom je však mnohokrát náročný proces a chyba sa stáva aj z dôvodu komplexnosti pracovného práva. Preto je efektívne obrátiť sa s problémami a nezrovnalosťami tohto druhu na právnickú agentúru. LG Legal sa zaoberá aj oblasťou pracovného práva a poradí vám v akejkoľvek oblasti – od podpisovania pracovných zmlúv, až po súdne pracovnoprávne spory.