Novostavbám treba vystaviť energetický certifikát

Splnenie základných predpisov, noriem a zákonov je hlavný predpoklad úspešného skolaudovania novostavby, pri tomto procese je nutné dokladovať aj mnohé certifikáty, ktoré stanovuje zákon a ktoré poukazujú na to, že stavba naozaj spĺňa štandardy stanovené Európskou úniou. Týka sa to novostavieb, ale aj všetkých rekonštrukcií.

Dokumenty dodávané ku koludáciám

Ozdraviť planétu a životné prostredie, v ktorom žijeme, je možné aj tým, že budeme stavať energeticky hospodárne stavby a v tomto duchu budeme rekonštruovať aj už existujúce staršie stavby. EÚ zaviedla v roku 2020 povinnosť majiteľov novostavieb, ale aj rekonštruovaných budov preukázať sa energetickým certifikátom https://www.taloa.sk/sluzby/projekty-stavieb/energeticke-certifikaty/ už v procese kolaudácie. Týka sa to však aj nehnuteľností, ktoré chcete predávať alebo prenajímať. Úlohou certifikátu je určiť mieru energetickej hospodárnosti stavby.

Certifikát je možné vystaviť na základe týchto podkladov:

-geometrický plán zamerania stavby

-projektovej dokumentácie skutočného stavu

-projektov :-architektonicko-stavebnej časti, kam patria pôdorysy, rezy, pohľady či situácia

-projektov ÚK, ZTI

-špecifikácií dverí, okien, brán

-skladby konštrukcií obvodových stien, podláh, striech

-špecifikácií zdrojov kúrenia

Energeticky nenáročné bývanie

Energetický certifikát je možné vystaviť do niekoľkých dní alebo týždňov odo dňa, kedy bola vykonaná obhliadka stavby. Suma, ktorú zaň zaplatíte, môže byť aj niekoľko sto eur, sumy sa líšia pri posudzovaní bytu a domu, rovnaká je však jeho platnosť, ktorá je maximálne 10 rokov.

Meranie hodnôt a predkladanie dokumentov tvorí základ posudzovania budovy pri jej začleňovaní do niektorej z energetických tried A0, A1 a A-G podľa globálnych ukazovateľov primárnej energie. Z výpočtov, čiže súčtom číselných hodnôt miest, kde sa spotrebováva energia, vzíde energetická trieda, ktorá je vyjadrením celkovej potreby energie stavby udávaná v kWh/(m2.a).