Japonská vláda chce podporiť pracujúcich v dôchodkovom veku

V súčasnosti sú japonské podniky povinné naďalej poskytovať zamestnanie pracovníkom, ktorí prekročili povinný vek odchodu do dôchodku – 60 rokov až dovtedy, kým nedosiahnu vek 65 rokov, kedy budú v zásade oprávnení poberať  starobný dôchodok.

tokyo

Prudko starnúce obyvateľstvo
Vzhľadom na to, že starnúce a klesajúce obyvateľstvo krajiny sa rýchlo zvyšuje, klesá počet ľudí v tzv. produktívnom veku od 15 do 64 rokov. Kvôli kritickej situácii má vláda v záujme umožniť starším zamestnancom, ktorí sú dostatočne zdraví, aby zostali na trhu práce a mohli pokračovať v práci. Ľudia vo veku 65 a viac rokov dosiahli rekordný pomer 28,1 percent obyvateľstva. A občania vo veku 70 a viac rokov zaberajú viac ako 20 percent. Celkový počet pracujúcich ľudí vo veku 65 rokov (vrátane vedúcich pracovníkov spoločnosti a samostatne zárobkovo činných osôb) dosiahol rekordný počet 8,07 milióna, čo predstavuje 12,4% celkovej pracovnej sily.

Podpora starších pracujúcich
Existujú však prekážky, ktoré treba prekonať, aby japonská vláda udržala starších občanov na trhu práce. Podniky sú vo všeobecnosti naďalej opatrné pri rozširovaní akýchkoľvek záväzkov, pretože sa obávajú, že by sa im zvýšili výdavky na ľudské zdroje. Namiesto predĺženia alebo zrušenia povinného veku odchodu do dôchodku, väčšina zamestnávateľov prepláca pracovníkom po  dosiahnutí dôchodkového veku výrazne znížené mzdy. Proti tomuto postupu boli na súdoch podané žaloby, pričom žalobcovia tvrdili, že je v rozpore so zásadou rovnakej práce, rovnakej odmeny, pretože mnohí znovuzavedení starší pracovníci sa zapájajú do tej istej práce, ktorú vykonali predtým. Ak má štát skutočne povzbudiť starších občanov aby zostali súčasťou pracovnej sily dlhšie, mali by im byť poskytnuté lepšie podmienky zamestnania.

japonec

Podľa zákona o stabilizácii zamestnania starších pracovníkov sú spoločnosti povinné umožniť svojim pracovníkom pracovať až do veku 65 rokov – ak si to želajú , a to buď rozšírením alebo zrušením povinného veku odchodu do dôchodku, alebo ich opätovným zamestnaním podľa nových podmienok.